กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบัวพิศ แสงเสดาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายรัชพล นรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเสาวลักษณ์ นรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายวีระพงษ์ วงสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสายพิน พิลาวุธ
ครูชำนาญการพิเศษ