กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอัมพวรรณ แสดรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรวุฒิ กระมล
พนักงานราชการ

นางสาววรัณญา ชาญประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3