กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกู้เกียรติ์ ไชยอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.รัตนาภรณ์ ทองอาจ
ครู คศ.1

นางวัชรี หรีกประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ