กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิวัติ สวดประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประเสริฐ อารีราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายประยงค์ สวายพล
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.จุรีพร เพ็งประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสมพร มีสมาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2