กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางไพรินทร์ หลอมประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

น.ส.จิราภรณ์ กะรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

น.ส.สุกฤตา ทะเรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางข้องจิต บาลโสง
ครูชำนาญการพิเศษ