กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนรินทร์ ปุยะติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

น.ส.ภาวิณี เมยประโคน
ครู คศ.1

นางชิดสุดา วาลีประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางวาสนา ทรงประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายนวศาสตร์ เพชรโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศิริวิภา อยู่เกาะ
พนักงานราชการ