กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมาโนช สวงรัมย์

นางพัชนี กิติพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอภิญห์พร เลิศฐิตินันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเยาวลักษณ์ กระฐินหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภิสรา ขันโสม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางธนิตา ยลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเสริมศรี ทรงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4