กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทรา ยวงรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

น.ส.ปฏิมากร ชาญประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบวร ก้องกาญจโนภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ ธนูศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริศนา จันทร์จำปา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

น.ส.กัลยา นพตลุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวรนุช นพตลุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางปรียาวดี การินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายดิลก หรีกประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางลำชี ดุจจานุทัศน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอรวรรณ หล่อแท้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางชวนปอง วิชชุเมธาลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงเดือน โรปรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5