ปฐมวัย

นางรัตนา ศรีสุริยชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุพัตรา คงพินิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางจุฑารัตน์ ทะเรรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางณัฐนรี เวชประโคน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุณัฏฐา นวนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางธรรพ์ณธร เสาวโร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

น.ส.สายพิณ ชัยคงเหมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

น.ส.อาจ เส็งไทยแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววนิดา ประเสริฐสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5