คณะผู้บริหาร

ดร.นิคม ขันโสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกชัย บำรุงแคว้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองผล ซอมประโคน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา