วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
เป็นโรงเรียนมาตรฐานด้านความรู้คู่คุณธรรม  นำสมัยทางเทคโนโลยี
สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาประจำโรงเรียน 

“  โรงเรียนทันสมัย  สร้างวิสัยทัศน์    พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประกันคุณภาพ  ”