ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
                 1.1  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 451 หมู่ที่  2 ตำบล ประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31140  โทรศัพท์                044 671095 โทรสาร 044 671095   E-MAIL   ANUBAN 2012  @ HOTMAIL.COM
WEBSITE   http// ank.in.th   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
                 1.2  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ ดังนี้  
                           1)  แปลงที่  1  เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด  28  ไร่  3  งาน  50  ตารางวา  และมีอาณาเขต  ดังนี้
ทางทิศตะวันออก  จด  ทางหลวงสายประโคนชัย – บุรีรัมย์
ทางทิศตะวันตก  จด  ที่ดินของ  ส.ต.ต.จุล   ภัณฑ์ประทีป
ทางทิศใต้ จด  ที่ดินของ  ร.ต.ต. บุญ   ปาประโคน -  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ทางทิศเหนือ  จด  ที่ดินของบริษัทแสงสมชัย  ที่ดินของ  นางทัศนีย์   ถิรธำรง
   2) แปลงที่  2  เป็นที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  มีเนื้อที่ทั้งหมด  3  ไร่
2 งาน  15  ตารางวา  และเป็นที่สร้างบ้านพักครูอำเภอประโคนชัย  มีอาณาเขต  ดังนี้
        ทางทิศตะวันออก  จด  ที่ดินของ  นายเสริม   ปาประโคน 
         ทางทิศตะวันตก  จด  ทางหลวงสายประโคนชัย – บุรีรัมย์
         ทางทิศใต้ จด  ถนนศรีสวัสดิ์
                                  ทางทิศเหนือ  จด  ที่ดินของชาวบ้าน
                 1.3  เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8
                 1.4  ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ  โรงเรียนบ้านประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2454  โดยนายอำเภอประโคนชัยสมัยนั้น  คือ  ขุนอำนาจอำนวยกิจ  เป็นผู้จัดตั้งดำรงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากพ่อค้า  ประชาชน  และข้าราชการช่วยเหลือ  ครั้งแรกอาศัยศาลา  “ เจ็กนา “              เป็นที่เรียน (ปัจจุบันสถานเดิมได้ปลูกสร้างโรงเรียนประโคนชัยวิทยาแทน)  เมื่อศาลาเจ็กนาได้ชำรุดทรุดโทรมลงใช้เป็นที่เล่าเรียนไม่ได้  จึงย้ายไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดกลางเป็นสถานที่เล่าเรียน  และเขียนชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลประโคนชัย 1 (วัดกลาง)  จัดการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  มาโดยตลอด จนถึง  พ.ศ.  2466  จึงเริ่มใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  ระยะนี้    ขุนนัยประศาสตร์  นายอำเภอประโคนชัยในสมัยนั้นได้เก็บเงินจากพ่อค้า  ประชาชน  และข้าราชการคน ละ  1  บาท  ต่อปี  เรียกเก็บอย่างศึกษาพลีเพื่อบำรุงการศึกษาของโรงเรียนนี้  ระเบียบการเรียนคงดำเนินไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เลิกเรียนเวลา  15.30  น.  หยุดเรียนวันพระ  คือวันแรม  และขึ้น  8  ค่ำ 15 ค่ำ แล้วแต่กรณี มางดเก็บเงินการศึกษาพลี  พ.ศ.  2475  เพราะรัฐบาลได้แบ่งเงินมาช่วยการประถมศึกษามาบำรุงการศึกษาประชาบาลนักเรียนค่อยทวีจำนวนมากขึ้น  ศาลาการเปรียญที่อาศัยเรียนเป็นสถานที่คับแคบ ขุนอำนาจอำนวยกิจ  นายอำเภอ ประโคนชัยในสมัยนั้น  จึงได้ดำเนินการปลูกสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเอกเทศถาวรขึ้นในวันที่  10  กรกฎาคม  2478  ณ  สถานที่ปัจจุบันซึ่งเดิมเป็นป่าช้าที่รกมากมีต้นไม้ใหญ่ ๆ สูง ๆ  ขึ้นอยู่ทั่วไปมีหนองน้ำอยู่กลางพื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า  “ หนองตาจาย “  ซึ่งเป็นที่ดินที่โรงเรียนจับจองไว้   ขุนอำนาจอำนวยกิจ   ได้ใช้คนงานโยธาที่ค้างเงินรัชชุปการให้ถางป่าปราบพื้นที่ตัดเสา  และไม้เครื่องต่าง ๆ  มาดำเนินการปลูกสร้างสมทบกับเงินที่ทางราชการช่วยเหลืออีก  1,500 บาท  การปลูกสร้างได้เสร็จเรียบร้อยลง  เมื่อ  พ.ศ.  2478  และให้นามโรงเรียนนี้ว่า  โรงเรียนประชาบาลประโคนชัย  1  (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  และย้ายนักเรียนจากศาลากลางมาเรียนที่อาคารหลังนี้  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึง พ.ศ.  2495  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้เสียใหม่  คือ  โรงเรียนอำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร  และปี  พ.ศ.  2495  นี้ได้รับเงินงบประมาณมาปลูกร้างอาคารเรียนเด็กเล็กขึ้นเป็นยอดเงิน  1,170  บาท  ทางโรงเรียนจึงได้เปิดสอนชั้น เด็กเล็กในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  19  กรกฎาคม  2496  เป็นต้นมา  ทางราชการได้จัดโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชานุเคราะห์ของอำเภอตามหนังสือ  ลงวันที่  1  กันยายน  2502  และตั้งชื่อให้ใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านประโคนชัย (อำนวยกิจฯ)  ซึ่งชื่อใหม่นี้ได้ใช้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  และใน  พ.ศ. 2502  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนประชาบาลในเขตสุขาภิบาลขึ้นอีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรียนใหม่นี้ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลประโคนชัย  อำเภอได้สั่งให้แยกนักเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้  เฉพาะเด็กที่ตั้งบ้านเรือนอยู่หมู่ที่  1  ตำบลประโคนชัย  มีนักเรียน  231  คน  ครู  3  คนให้ไปเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง  ที่ตั้งใหม่ในปี  พ.ศ.  2506  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเกษม  พลวัน  ครูใหญ่โรงเรียนวัดแจ้ง  ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้  เนื่องจากสถานที่คับแคบคณะครู โรงเรียนนี้ซึ่งมี  นายเกษม  พลวัน  เป็นหัวหน้าพาคณะครู   และผู้ปกครองบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียน  เมื่อได้วัสดุเพียงพอแล้วการปลูกสร้างจึงเริ่มขึ้นเมื่อวันที่  5  มกราคม  2507  ตามแบบ  004  ของกรมสามัญศึกษาเป็นอาคารเรียน  2  ชั้น  8  ห้องเรียน
                        ในปีการศึกษา  2512  ทางราชการได้สั่งให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมปลายโดยเปิดสอนชั้น  ป.5  ขึ้น  1  ห้องเรียน
                        ในปีการศึกษา  2513  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1 ซ  จำนวน  2  ห้อง  โดยเริ่มสร้าง  เมื่อ  20  มิถุนายน  2513  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2513  สิ้นค่าปลูกสร้าง  60,000 บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นประถมต้นอีก  1  หลัง  แบบ  004  เป็นอาคารเรียน  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  เป็นเงิน  290,000  บาท  นอกจากนี้คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนยังได้ช่วยกันบริจาคเงินช่วยสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าตามแนวถนนสายประโคนชัย – บุรีรัมย์  ได้จำนวน  40  ช่อง ๆ ละ  300  บาท  เป็นเงิน  12,000  บาทและจัดทำซุ้มประตูได้อีก  2  ด้านจนแล้วเสร็จ
                        ในปีการศึกษา  2514  นายเกษม   พลวัน  ครูใหญ่  คณะครู  ผู้ปกครอง  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันบริจาคก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กตามแบบ  ป.1  ซ  ขนาด  9  X  18  เมตร  จำนวน  2  ห้องเรียน  เป็นเงิน  60,000  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
                        ในปี  2515  นายเกษม   พลวัน  ได้เริ่มสร้างหอประชุมขนาด  12  X  27  เมตร  มุงหลังคาสังกะสี  เสร็จเรียบร้อย  ต่อมาในเดือน  เมษายน  2515  ก็ถูกพายุพัดพัง
                        ในวันที่  1  พฤษภาคม  2515  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเกษม   พลวัน  ครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอประโคนชัย  และได้แต่งตั้ง  นายเมือง ณ. รังษี  ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน
                        ในปี  2519  โรงเรียนได้ปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนดีเด่นโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนประชาบาลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นอันดับ  1  ของประเทศ
                        ในปี  2521  ได้รับเงินงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ   004  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน
                        ในวันที่  1  ตุลาคม  2523  โรงเรียนได้รับการโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยโอนทรัพย์สิน  และบุคลากรมาทั้งหมด
                        ในปี  2528  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งให้  นายเมือง  ณ  รังษี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประโคนชัยเป็นคนแรก
                        ในปี  2531  นายเมือง  ณ  รังษี  เกษียณอายุราชการ  และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้งให้นายเสวียน  บริบาล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนตั้งแต่วันที่  25  เมษายน  2532  ในปีนี้ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/2529  จำนวน 1  หลัง  2  ชั้น  10  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ  1,639,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  206/2526  จำนวน  1  หลัง  ใช้งบประมาณ  1,498,000  บาท  การก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยในปีนี้ และได้      ถมสนามซึ่งแต่ก่อนใช้เป็นที่ทำนา
                        ในปี  2534  นายเสวียน   บริบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประโคนชัย  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
                        ในปี  2534  นายสุทัน    ศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก  อำเภอนางรอง  ได้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประโคนชัย 
                        ในปี  2540  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  เป็นจำนวนเงิน  170,000  บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดห้องซาวด์แล็ป ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์
                        ในปี  2540  นายสุทัน    ศรีสุข  ได้เกษียณอายุราชการ  ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้แต่งตั้ง  นายประพจน์   เฉลี่ยปุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงโทน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2540  ในปีนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณทำถนน  และลาดพื้นคอนกรีตหน้าเสาธงเป็นเงิน  584,000  บาท  และในปี  2541  ทางราชการโดยการสนับสนุนของ  ส.ส.  ทรงศักดิ์   ทองศรี  ได้จัดสรรงบประมาณถมดินในสนามบริเวณโรงเรียนให้สูงขึ้นและทำรั้วทางด้านทิศตะวันตก  จำนวน60  ช่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  790,000  บาท  และได้ซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน  80,000  บาท 
                        ในวันที่  13  ตุลาคม  2544  นายประพจน์   เฉลี่ยปุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ถึงแก่กรรม  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้  นายศักดิ์ชัย   กิจคณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีถาวร  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  2545  ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้พัฒนาบริเวณโรงเรียนและสร้างศาลาเพื่อเป็นที่พักแก่นักเรียนและผู้ปกครอง  จำนวน  3  หลัง  เป็นเงิน  150,000  บาท 
                        ในวันที่  13  มกราคม  2549  ทางโรงเรียนได้งบสร้างอาคารเรียน  สปช. 105/29  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,6390,000  บาท
                          ในวันที่ 30 กันยายน 2555 นายศักดิ์ชัย กิจคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ
                          ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย             (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) จนถึงปัจจุบัน
                          โรงเรียนอนุบาลเปิดทำการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับรวมถึงปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา 101  ปี